Офіційні Правила Розіграшу призів серед користувачів сайту www.Makeupbattle.liza.ua (надалі Розіграш)

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Виконавець Розіграшу .

1.1. Організатором та Виконавцем Розіграшу призів серед користувачів сайту www.Makeupbattle.liza.ua є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Організатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Розіграшу є Товариство з обмеженою відповідальністю «Егзагон» (надалі — «Партнер»).

2. Умови проведення Розіграшу .

2.1. Розіграш проводиться на всій території України, окрім окупованої території та територій, на яких проводиться АТО, у глобальній мережі Інтернет на сайті  www.Makeupbattle.liza.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2.  Розіграш проводиться з 12 годин 01 хвилин «29» листопада 2016 року до 11 години 59 хвилин «07» квітня 2017 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Розіграшу » або «тривалість Розіграшу », або «період проведення Розіграшу »).

2.3. Строки проведення Розіграшу можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Розіграш не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Розіграшу не формується з внесків Учасників Розіграшу .

3. Вимоги до учасників Розіграшу .

3.1. У Розіграші можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення Розіграшу виконали всі правила та умови Розіграшу , які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Розіграшу », «Учасник»).

3.2. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Розіграшу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами Інтернет сайту www.Makeupbattle.liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Організатор та Виконавець Розіграшу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Розіграшу .

3.4. Учасники Розіграшу  під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Розіграшу ;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Розіграші.

3.5. Беручи участь у Розіграші, Учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь у Розіграші, Учасник Розіграшу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/конкурси/ Конкурси Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Розіграшу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник Розіграшу тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Партнером та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу , наданої ним про себе інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з інформативною метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, Інтернет виданнях, Інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. інформативного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і Виконавцем Розіграшу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Розіграші, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Розіграшу .

3.9. Учасник Розіграшу , що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Розіграші.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Розіграшу , позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Розіграшу .

3.11. Виконавець Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Розіграшу , що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

4. Фонд Нагород Розіграшу .

4.1. Фонд Нагород Розіграшу  обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить 15 (п‘ятнадцять) косметичних наборів, склад та виробника яких повідомлять безпосередньо Переможцю під час інформування про перемогу у Розіграші .  

.

4.2. Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Розіграшу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Розіграшу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Розіграшу , або включити в Фонд Нагород Розіграшу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.3. Нагорода Розіграшу може бути отримана Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.4. Нагорода Розіграшу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі у Розіграші.

5.1.  Учасником Розіграшу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Вікторинi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Розіграші та погодитися з ними.

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет сайті www.Makeupbattle.liza.ua

5.2.3. Оцінити успішність виконання завдання кожного з двох блогерів – учасників певного Змагання конкурсу для бьюті-блогерів Makeup Battle шляхом голосування на Інтернет сайті www.Makeupbattle.liza.ua.

5.3. Органiзатор і Виконавець Розіграшу не несе відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися, авторизуватися та інше, якщо це трапилось не з вини Органiзатора та Виконавця. Органiзатор та Виконавець Розіграшу не несе відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Розіграші не відбулась або відбулась із запізненням.

6. Визначення Переможців Розіграшу .

6.1. Переможці Розіграшу (надалі – «Переможці») – це Учасники Розіграшу , які здобудуть право на отримання Нагороди Розіграшу .

6.2. Визначення Учасників Розіграшу , які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди  буде проходити зі списку Учасників Розіграшу , які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Розіграш кожної з 15 Нагород  проводиться окремо серед користувачів Сайту, які оцінять успішність виконання  завдання кожного з двох блогерів – учасників одного конкретного Змагання в рамках Конкурсу для бьюті-блогерів Makeup Battle(загальна кількість Змагань – п‘ятнадцять) та зареєструються/ авторизуються на сайті. За допомогою сервісу random.org  випадковим чином буде визначений один Переможець Розіграшу в рамках кожного конкретного Змагання,  який отримає одну з п’ятнадцяти Нагород.

6.3. Підсумки Розіграшу будуть опубліковані Органiзатором Розіграшу на сайті www.Makeupbattle.liza.ua поступово до 02 лютого 2017 року після 12:00.

6.4. Виконавець Розіграшу протягом 5 (п‘яти) робочих днів зв’яжеться з Переможцями Розіграшу щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну їм Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Розіграшу за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Розіграшу в профілях зареєстрованих користувачів сайтув, або через повідомлення у соціальній мережі на адресу профілю, за яким авторизувався Учасник..

7. Умови отримання Нагород Розіграшу .

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців Розіграшу в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями Розіграшу відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників- Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Нагород.  Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її нарочно.

7.2. Вручення Нагороди Розіграшу відбувається шляхом доставки Косметичних наборів кур‘єрською або поштовою службою за адресою проживання Переможця , що була вказана Переможцем під час повідомлення йому про отримання Нагороди шляхом, зазначеним у п. 6.4. даних Правил, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня повідомлення Учасника про його перемогу у Розіграші.

7.3. У випадку, якщо Переможець Розіграшу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Розіграшу вважатиметься не витребуваним Переможцем Розіграшу , і такий Учасник Розіграшу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Розіграшу або на одержання від  Органiзатора та Виконавця  Розіграшу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Розіграшу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Розіграшу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Розіграшу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Розіграшу .

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Розіграшу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Розіграшу вправі відмовитися від отримання Нагороди Розіграшу . У випадку відмови від отримання Нагороди Розіграшу , Переможець Розіграшу повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Розіграшу надати Виконавцю Розіграшу оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Розіграшу . Якщо Переможець Розіграшу не з’явився до Виконавця за своєю Винагородою у визначений час, він вважається таким, який відмовився від Нагороди.

7.8. Учасник, який був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Розіграшу , але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Розіграшу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Розіграшу протягом 5 (п‘яти) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Розіграшу , автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Розіграшу . В такому випадку, Органiзатор та Виконавець Розіграшу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», вона не може бути повторно затребувана Переможцем, який відмовився від її отримання. Претензії щодо не отриманих таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Розіграшу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагороди Розіграшу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Розіграшу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Нагороди;

7.10.2. якщо Переможець Розіграшу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Розіграшу у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера/Організатора Розіграшу причин;

7.10.3. якщо Переможець Розіграшу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Розіграшу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Розіграшу ;

7.10.6. у разі надання Переможцем Розіграшу не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Розіграшу .

8. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу, а також про зміну Правил та умов Розіграшу, здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу, розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу і інформації про внесені в них зміни на сайті www.Makeupbattle.liza.ua.

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Розіграшу протягом всього строку проведення Розіграшу . Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Розіграшу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Розіграшу . Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Організатор та Партнер не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Розіграшу інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу.

— неотримання Учасниками Розіграшу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Розіграшу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Розіграшу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Розіграшу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Розіграшу обставини.

9.4. Організатор Розіграшу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Розіграшу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Розіграшу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Розіграш завершується о 11 годині 59 хвилині 07 квітня 2017 р. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Розіграшу , що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Розіграшу , приймаючи участь в Розіграші, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Розіграшу , що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в Розіграші Учасник Розіграшу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу , достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Розіграшу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.

Вход
Вход или регистрация через социальные сети:
Регистрация